Хрумките от Твоят час

Очакваме да ни хрумнат интересни проекти, които да са свързани с:

  • Налагане на проектно-ориентиран модел при работа с учениците.
  • Интегриране на технологиите в процеса на изследователска работа на учениците по зададени тематични проекти.
  • Прилагане на интердисциплинарен подход при реализиране на тематичните проекти.
  • Създаване на условия за свободен избор на темата и нейната реализация.
  • Поставяне на ученика в активна позиция на изследовател и анализатор и формиране на умения за планиране на дейността.
  • Развиване на умения за работа в екип, за толерантност и взаимопомощ.
  • Привличане като партньори учители и родители, с което да се провокира положително отношение към извънкласните форми на работа, към проектно-ориентираната работа и използването на информационни технологии за реализирането им.

Ще публикуваме всички наши хрумки. 

Клуб "Компютърни хрумки"
Powered by Webnode
Create your website for free!